FANDOM
ro
Aerul răcoros de aprilie şuiera pe fereastra deschisă, în vreme ce automobilul Citroën ZX trecu în viteză pe lîngă Operă şi traversa Place Vendôme. Pe scaunul din dreapta, Robert Langdon încerca să-şi pună ordine în gînduri.
en


fr


de


it


es


ptro
Duşul rapid şi faptul că avusese timp să se radă îi conferiseră o înfăţişare prezentabilă, dar nu-l liniştiseră deloc. Imaginea înspăimîntătoare a cadavrului îi rămăsese întipărită în minte. Jacques Saunière e mort!"
en


fr


de


it


es


ptro
Moartea custodelui nu putea decît să-i stîrnească un regret intens. În ciuda reputaţiei sale de om retras, Saunière fusese unanim apreciat pentru cunoştinţele lui şi pentru devotamentul cu care se dedicase artei.
en


fr


de


it


es


ptro
Cărţile sale despre codurile secrete ascunse în picturile lui Poussin şi Teniers erau unele dintre cele pe care Langdon le cita cel mai des la orele de curs.
en


fr


de


it


es


ptro
Aşteptase cu nerăbdare întrevederea care ar fi trebuit să aibă loc în acea seară, iar absenţa custodelui era pentru el o deazamăgire profundă.
en


fr


de


it


es


ptro
Fotografia cadavrului îi reveni în minte. "Chiar a putut Jacques Saunière să-şi facă asta?!"
en


fr


de


it


es


ptro
Langdon întoarse capul şi privi pe fereastră, încercînd să alunge imaginea aceea de coşmar.
en


fr


de


it


es


ptro
Afară, oraşul se pregătea de culcare ― vînzătorii stradali îşi puneau la adăpost cărucioarele cu amandes glasate, îngrijitorii aşezau sacii cu gunoi la marginea trotuarului, un cuplu de îndrăgostiţi îmbrăţişaţi savura aerul rece al nopţii înmiresmate de iasomie. Citroënul străbătea în viteză agitaţia nocturnă, cu sirena în funcţiune.
en


fr


de


it


es


ptro
― Le capitaine s-a bucurat cînd a aflat că n-aţi părăsit încă Parisul, spuse agentul, vorbind pentru prima dată după ce plecaseră de la hotel. O coincidenţă fericită!
en


fr


de


it


es


ptro
Langdon nu se simţea cîtuşi de puţin fericit, iar coincidenţa era o noţiune în care nu credea.
en


fr


de


it


es


ptro
După o viaţă dedicată studiului şi analizei conexiunilor ascunse dintre diferitele simboluri şi ideologii, Langdon considera că lumea nu e altceva decît o nesfîrşită reţea de stări şi evenimente profund conectate. "Conexiunile sînt adesea invizibile", obişnuia el să le explice studenţilor, "dar ele există întodeauna, ascunse chiar sub suprafaţă." ― Presupun, rosti el cu voce tare, că de la Universitatea Americană din Paris aţi aflat unde stau. Locotenentul clătină din cap, negînd: ― De la Interpol. "Interpol! Fireşte!" Uitase că obiceiul, aparent nevinovat, al tuturor hotelurilor europene de a solicita paşaportul la cazare era mult mai mult decît o simplă formalitate, fiind un fapt impus de lege.
en


fr


de


it


es


ptro
La orice oră din zi şi din noapte, pe întregul teritoriu al Europei, Interpolul ştia exact cine şi unde doarme. Localizarea lui la Hotelul Ritz fusese o chestiune de cîteva secunde.
en


fr


de


it


es


ptro
Automobilul se îndrepta spre sudul oraşului şi, curînd, în dreapta apăru silueta luminată a Turnului Eiffel. Cînd îl zări, Langdon îşi aminti de Vittoria şi de promisiunea pe care i-o făcuse, mai în glumă, mai în serios, acum un an, că la fiecare şase luni se vor întîlni într-un alt loc romantic de pe glob.
en


fr


de


it


es


ptro
"Turnul Eiffel, presupuse el, n-ar fi putut lipsi de pe listă." Din păcate însă, ultimul sărut fusese pe unul dintre aglomeratele şi zgomotoasele aeroporturi din Roma, cu mai bine de un an în urmă.
en


fr


de


it


es


ptro
― Aţi urcat pe Ea? întrebă brusc agentul. Langdon îl străfulgeră cu privirea, convins că înţelesese greşit: ― Poftim?
en


fr


de


it


es


ptro
― E minunată, nu-i aşa? continuă locotenentul, arătînd cu mîna prin parbriz spre Turnul Eiffel. Aţi urcat pe Ea? Profesorul îşi arcui sprîncenele: ― Nu, n-am urcat în turn. ― Este simbolul Franţei. Mie mi se pare perfectă!
en


fr


de


it


es


ptro
Langdon clătină din cap, absent. Cei care studiau simbolistica remarcaseră adesea că francezii ― un popor renumit pentru liderii complexaţi, mărunţi şi efeminaţi ca Napoleon şi Pepin cel Scurt ― nici n-ar fi putut să aleagă un simbol naţional mai potrivit decît un falus de trei sute de metri înălţime, pe care îl alintau "Ea".
en


fr


de


it


es


ptro
Cînd ajunseră la intersecţia cu Rue de Rivoli, semaforul arăta culoarea roşie, dar maşina nu opri. Fără să reducă deloc viteza, pătrunse pe Rue Castiglione ― o străduţă flancată de copaci care constituia intrarea dinspre nord a celebrelor Jardins des Tuileries ― un fel de Central Park al Parisului.
en


fr


de


it


es


ptro
Majoritatea turiştilor credeau, în mod greşit, că numele provine de la miile de lalele care înfloresc pe aleile parcului, dar Langdon ştia că Tuileries aminteşte, de fapt, de ceva mult mai prozaic.
en


fr


de


it


es


ptro
Pe locul actualelor grădini se afla iniţial o enormă şi murdară carieră din care parizienii extrăgeau argila folosită la fabricarea celebrelor olane roşii ale oraşului ― les tuiles.
en


fr


de


it


es


ptro
Cînd intrară în parcul pustiu, şoferul opri sirena. Langdon răsuflă adînc şi savură liniştea bine venită. Fasciculul alburiu al farurilor cu halogen lumina drumul pietruit, iar sfîrîitul monoton al pneurilor intona parcă un imn hipnotic.
en


fr


de


it


es


ptro
Pentru Langdon, Jardins des Tuileries reprezentaseră întotdeauna un pămînt sacru. Acesta a fost locul în care experimentase Claude Monet noi forme şi culori, dînd naştere curentului impresionist. În noaptea aceasta însă, parcul părea să aibă o aură stranie şi rău prevestitoare.
en


fr


de


it


es


ptro
Citroënul viră la stînga, pe aleea centrală a grădinii. Coti în jurul unui heleşteu circular şi apucă pe o alee întunecoasă. La capătul ei se zărea ieşirea din Tuileries, marcată de un uriaş arc de piatră. Arc du Carrousel.
en


fr


de


it


es


ptro
În ciuda ritualurilor orgiastice petrecute odinioară aici, împătimiţii de artă preţuiau arcul dintr-un cu totul alt motiv. De pe esplanada de la capătul Grădinilor, privirile puteau cuprinde patru dintre cele mai faimoase muzee de artă din lume... cîte unul către fiecare punct cardinal.
en


fr


de


it


es


ptro
În dreapta, dincolo de cursul Senei şi de Quai Voltaire, se zărea faţada iluminată a unei foste gări, azi, celebrul Musée d'Orsay.
en


fr


de


it


es


ptro
Spre stînga se vedeau ultimele niveluri ale ultramodernului Centru Georges-Pompidou, care găzduia Le Musée national d'Art Moderne. În spate, fără a privi, Langdon ştia că se înalţă anticul obelisc al lui Ramses, marcînd Galerie nationale du Jeu de Paume.
en


fr


de


it


es


ptro
Iar drept în faţă, prin arcul de piatră, se zărea monumentalul palat renascentist care adăpostea azi cel mai celebru muzeu de artă din lume. Muzeul Luvru!
en


fr


de


it


es


ptro
Langdon simţi un fior de admiraţie care îi era deja familiar fiindcă îl avea ori de cîte ori încerca, în zadar, să cuprindă cu privirea uriaşul edificiu. Dincolo de o piaţă vastă, faţada impunătoare a Luvrului se profila pe cerul Parisului aidoma unei fortăreţe.
en


fr


de


it


es


ptro
Avînd forma unei potcoave imense, Luvrul era cea mai lungă clădire din Europa, acoperind o suprafaţă cît trei Turnuri Eiffel puse cap la cap. Nici măcar uriaşa întindere a esplanadei dintre cele două aripi ale muzeului nu putea ştirbi ceva din măreţia faţadei. Langdon făcuse o dată turul întregii clădiri, străbătînd incredibila distanţă de aproape cinci kilometri.
en


fr


de


it


es


ptro
În ciuda celor cinci săptămîni ― cît se estima că ar fi necesar pentru a putea admira cele 65 300 de opere de artă găzduite de muzeu ― majoritatea turiştilor preferau un tur "prescurtat" ― o alergătură prin sălile muzeului, cu trei opriri la piesele de rezistenţă: Mona Lisa, Venus din Milo şi Victoria din Samotrace.
en


fr


de


it


es


ptro
Art Buchwald se lăudase chiar că izbutise să le vadă pe toate trei în cinci minute şi cincizeci şi şase de secunde. Locotenentul duse la gură o mică staţie de emisie-recepţie şi rosti într-o franceză repezită:
en


fr


de


it


es


ptro
― Monsieur Langdon est arrivé! Deux minutes! O confirmare de nedesluşit se auzi din maşinărie. Agentul închise staţia şi se întoarse spre Langdon:
en


fr


de


it


es


ptro
― Le captaine vă aşteaptă la intrarea principală. Apoi, ignorînd semnele care interziceau accesul auto în piaţă, acceleră. Intrarea principală în muzeu se putea vedea deja înălţîndu-se semeaţă în depărtare, încadrată de şapte bazine triunghiulare din care ţîşneau jeturile iluminate ale artezienelor.
en


fr


de


it


es


ptro
La Pyramide! Noua intrare în Muzeul Luvru devenise aproape tot atît de celebră ca muzeul însuşi. Controversata şi ultramoderna piramidă de sticlă proiectată de arhitectul american de origine chineză, I.M. Pei stîrnea încă şi astăzi furia tradiţionaliştilor, care considerau că adaosul distrugea demnitatea renascentistă a palatului.
en


fr


de


it


es


ptro
Pentru Goethe, arhitectura era muzica încremenită, iar criticii lui Pei descriau piramida ca pe un scîrţîit de cretă pe tabla de scris. Progresiştii însă considerau structura transparentă, înaltă de douăzeci şi doi de metri, o îmbinare sinergicâ a vechilor structuri cu metodele modeme ― o legătură simbolică între vechi şi nou, care armoniza Luvrul cu realităţile noului mileniu.
en


fr


de


it


es


ptro
― Vă place piramida noastră? întrebă locotenentul. Langdon se încruntă. "Francezii au o plăcere nebună să-i întrebe chestia asta pe americani", îşi spuse.
en


fr


de


it


es


ptro
Întrebarea era cu două tăişuri, desigur. Dacă recunoşteai că îţi place piramida, erai taxat drept un american lipsit de gust, iar dacă îţi exprimai antipatia era o insultă adusă la adresa francezilor.
en


fr


de


it


es


ptro
― Mitterand a fost un om îndrăzneţ, îi răspunse în cele din urmă, cu abilitate. Se spunea că fostul preşedinte al Franţei, sub patronajul căruia fusese ridicată piramida, suferea de un "complex al faraonilor".
en


fr


de


it


es


ptro
Unicul responsabil al amplasării unei serii întregi de obeliscuri şi alte artefacte egiptene în Paris, Mitterand avusese pentru cultura egipteană o pasiune atît de devoratoare, încît francezii îl numeau încă şi astăzi "Sfinxul".
en


fr


de


it


es


ptro
― Cum se numeşte căpitanul dumneavoastră? întrebă Langdon, ca să schimbe subiectul. ― Bezu Fache, îi răspunse şoferul, în timp ce se apropiau de intrare. Noi îi spunem Le Taureau.
en


fr


de


it


es


ptro
Langdon îi aruncă o privire mirată, întrebîndu-se dacă toţi francezii or fi avînd asemenea misterioase porecle animaliere. ― Îi spuneţi căpitanului dumneavoastră "Taurul"?
en


fr


de


it


es


ptro
Locotenentul îşi arcui sprîncenele: ― Franceza dumneavoastră este mai bună decît vreţi să recunoaşteţi, monsieur Langdon. "Franceza mea e de doi bani, dar la iconografia zodiacală mă pricep bine." Taurus însemna clar "taur"; la urma urmei, astrologia este un limbaj universal.
en


fr


de


it


es


ptro
Locotenentul opri motorul şi-i arătă, printre două fîntîni, o uşă pe una dintre feţele piramidei: ― Acolo este intrarea. Succes, monsieur!
en


fr


de


it


es


ptro
― Nu mă însoţiţi? ― Mi s-a ordonat să vă conduc doar pînă aici; mă aşteaptă alte îndatoriri.
en


fr


de


it


es


ptro
Langdon oftă şi coborî. "Vă priveşte; e treaba voastră, nu a mea." Agentul porni motorul şi demară.
en


fr


de


it


es


ptro
Rămas singur, profesorul îşi dădu seama că îi era foarte uşor să se răzgîndească: putea să iasă în stradă, să ia un taxi şi să se întoarcă la hotel să-şi continue somnul. Dar ceva îi spunea că, probabil, n-ar fi fost o idee tocmai bună.
en


fr


de


it


es


ptro
În timp ce se apropia de fîntînile înconjurate parcă de o bură fină, avu dintr-o dată ciudata impresie că trece un prag imaginar, spre o altă lume. Atmosfera ireală, ca de vis, a nopţii îl învăluia din nou.
en


fr


de


it


es


ptro
Cu numai douăzeci de minute în urmă, dormea dus în camera lui de la hotel; acum şedea în faţa unei piramide transparente construite de "Sfinx şi aştepta un poliţist căruia i se spunea "Taurul".
en


fr


de


it


es


ptro
"Sînt prizonier într-un tablou de Salvador Dalí", îşi spuse. Ajunse în faţa intrării principale ― o uriaşă uşă rotativă. Holul ce se zărea dincolo de ea era pustiu şi slab iluminat. "Să bat la uşă oare?"
en


fr


de


it


es


ptro
Se întrebă dacă vreunul dintre străluciţii egiptologi de la Harvard ciocănise vreodată la intrarea într-o piramidă, aşteptînd să i se răspundă. Ridică mîna pentru a bate în sticlă, dar, din semiîntunericul de dincolo, se ivi o siluetă care urca scara elicoidală.
en


fr


de


it


es


ptro
Era un bărbat brunet, foarte voinic, ce amintea de un neanderthalian, îmbrăcat într-un costum negru la două rînduri care se chinuia parcă să îi cuprindă umerii laţi. Avea picioare scurte şi robuste, ce-i confereau atunci cînd mergea un aer plin de forţă şi de autoritate.
en


fr


de


it


es


ptro
Vorbea la un telefon mobil, dar încheie discuţia cînd ajunse la uşă şi-i făcu lui Langdon semn să intre: ― Sînt Bezu Fache, îl înştiinţă imediat ce trecu pragul. Căpitan în DCPJ.
en


fr


de


it


es


ptro
Glasul i se potrivea perfect cu înfăţişarea ― un huruit gutural ca trosnetul ameninţător al unei furtuni care se apropie.
en


fr


de


it


es


ptro
Profesorul îi întinse mîna: ― Robert Langdon. Palma uriaşă a căpitanului se înfăşură în jurul degetelor sale, cu o forţă care i le strivi aproape:
en


fr


de


it


es


ptro
― Am văzut fotografia. Agentul dumneavoastră mi-a spus că Jacques Saunière însuşi şi-a făcut... ― Domnule Langdon, îl întrerupse Bezu Fache fixîndu-l cu ochii săi ca de abanos, ce aţi văzut dumneavoastră în fotografie nu este decît începutul.
en


fr


de


it


es


ptde


it


es


pt